نامه محمدکاظم به پسرش درباره برات ۴۰۰۰ تومانی، منصورالسلطنه، امجدالسلطان، مجیرالدوله، ارسال ول و ... ۱۳۲۸ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه محمد کاظم ملک التجار از تهران به فرزندش حسین آقا ملک در مشهد راجع به موضوعاتی نظیر برات چهار هزار تومان، در مورد دبیرالملک وزیر عدلیه و معاونان وی یعنی منصور السلطنه برادر آصف الملک و امجد السلطان برادر صدرالممالک متولی باشی و همچنین منشی حضور پسر مجد الملک رئیس کابینه عدلیه، در خصوص تلگراف منصور السلطنه به مشهد و ضدیت وی با حاجی مجیر الدوله رئیس عدلیه خراسان، انجام کارهای مربوط به مشهد در خود آن شهر، اقدامات حاجی مجیرالدوله در آنجا، تقاضای ارسال ۲۰۰ تومان کمک خرجی به انضمام صورت تلگراف ملک التجار به حاج حسین آقا درمورد برات چهار هزار تومان به تاریخ ۱۳۲۸ه.ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۳۲۲
پدید آورندگان : محمدکاظم ملک التجار (نویسنده)
موضوع اثر : موضوعات مختلف
تاریخ خلق : ۲۳ رمضان ۱۳۲۸ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : برات, قاجاریه, تهران
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان