اجاره‌نامه بین حسین‌آقا ملک و نایب علی‌خان و حاجی فیض‌الله خیاطباشی پیرامون خالصه ، قنات و کاروانسرا و دکان‌های متصل به آن واقع در چناران در سال ۱۳۲۸ ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

اجاره‌نامه بین حسین‌آقا ملک و نایب علی‌خان پسر نایب نبی‌خان و حاجی فیض‌الله خیاطباشی پیرامون خالصه ، قنات و کاروانسرا و دکان‌های متصل به آن واقع در چناران در سال ۱۳۲۸ ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۳۲۶
پدید آورندگان : محمدکاظم ملک التجار (نویسنده)
موضوع اثر : اجاره نامه
تاریخ خلق : ۱۸ شوال ۱۳۲۸ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان