نامه شخصی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه محمد کاظم ملک التجار از تهران به فرزندش حسین آقا ملک در مشهد راجع به بیان نارضایتی خود از اعمال و حرکات حاج حسن آقا، اوضاع ایالت خراسان و سفارش به همراهی با نیرالدوله، خریدن املاک ارداک و محسن آباد جام و محمود آباد، پذیرایی از اهل وعیال امام جمعه در مشهد، تقاضای ارسال وجه و پول متناسب با دخل و خرج وی در تهران و سفارش مشهدی صمد خیاط اردبیلی به تاریخ ۱۳۸ه.ق به خط شکسته تحریری
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۳۳۹
موضوع اثر : نامه محمد کاظم ملک التجار از تهران به فرزندش حسین آقا ملک در مشهد
تاریخ خلق : ۱۳۲۸ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : سبز
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : متولی, قاجاریه, تهران
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان