مصالحه نامه میان حاج حسین آقا ملک و علی محمد تقی باهزی در بابت تمامی منافع و حاصل مزرعه سالار ازتوابع سنگ بست به مدت ده سال ۱۳۲۹ه.ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مصالحه نامه میان حاج حسین آقا ملک و علی محمد تقی باهزی در بابت تمامی منافع و حاصل مزرعه سالار ازتوابع سنگ بست به مدت ده سال به تاریخ ۱۳۲۹ه.ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۳۴۹
موضوع اثر : مصالحه نامه
تاریخ خلق : ۱۴ جمادی‌الثانی ۱۳۲۹ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : مصالحه نامه, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان