اجاره نامه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

اجاره نامه میان حسین آقا ملک و حسن یزدی داروغه تقی آباد در باب نصف آسیاب قنات دیوانه واقع در تقی آباد به مدت دو سال به تاریخ ۱۳۳۲ه.ق به خط شکسته تحریری و چهار مهر
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۴۰۷
موضوع اثر : اجاره نامه میان حسین آقا ملک و حسن یزدی
تاریخ خلق : ۱۰ صفر ۱۳۳۲ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۳۴ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه, اجاره نامه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان