مصالحه نامه بین حسین ملک و حسن آقا در خصوص تمامی منافع مزارع شهر طوس و حصار به مدت سه سال کامل به تاریخ ۱۳۳۳ه.ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مصالحه نامه بین حسین ملک و حسن آقا در خصوص تمامی منافع مزارع شهر طوس و حصار به مدت سه سال کامل به تاریخ ۱۳۳۳ه.ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۴۲۸
موضوع اثر : مصالحه نامه
تاریخ خلق : ۸ شوال ۱۳۳۳ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان