اجاره نامه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

اجاره نامه بین حسین ملک و رجبعلی در مورد واگذاری تمامی منافع مزارع سنگ آتش و مراغه واقع در بلوک سرجام به مدت سه سال کامل به تاریخ ۱۳۳۳ه.ق به خط شکسته تحریری و پنج مهر
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۴۲۹
موضوع اثر : اجاره نامه بین حسین ملک و رجبعلی
تاریخ خلق : ۲۴ شوال ۱۳۳۳ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه, اجاره نامه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان