مصالحه نامه بین حسین ملک و عبدالله شاکلی در مورد واگذاری تمامی منافع مزرعه کال چوقوکی در بولک سرجام ۱۳۳۳ه.ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مصالحه نامه بین حسین ملک و عبدالله شاکلی در مورد واگذاری تمامی منافع مزرعه کال چوقوکی واقع در بولک سرجام به مدت سه سال کامل به تاریخ ۱۳۳۳ه.ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۴۳۱
موضوع اثر : مصالحه نامه
تاریخ خلق : شوال ۱۳۳۳ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه, مصالحه نامه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان