مصالحه نامه بین حسین ملک و موید حضور در مورد واگذاری تمامی منافع مزارع خیرآباد، مومن آباد، برود، تلخک، آب پشت باغ و علی آباد در بلوک جام ۱۳۳۳ه.ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مصالحه نامه بین حسین ملک و شاهزاده امیرحسین میرزای موید حضور در مورد واگذاری تمامی منافع مزارع خیرآباد، مومن آباد، برود، تلخک، آب پشت باغ و علی آباد واقع در بلوک جام به مدت سه سال به تاریخ ۱۳۳۳ه.ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۴۳۲
موضوع اثر : مصالحه نامه
تاریخ خلق : ذیقعده ۱۳۳۳ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : مصالحه نامه, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان