مصالحه نامه واگذاری محصول نصرآباد واقع در بلوک جام با تعیین مال المصالحه به تاریخ ۱۳۳۵ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مصالحه نامه بین حسین ملک و قاسم نصرآبادی در خصوص واگذاری محصول نصرآباد واقع در بلوک جام با تعیین مال المصالحه به تاریخ ۱۳۳۵ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۴۸۳
موضوع اثر : مصالحه نامه
تاریخ خلق : ۲۸ شعبان ۱۳۳۵ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه, مصالحه نامه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان