نامه محمدکاظم به حسین درباره شرکت عمومی، حکومت نیرالدوله در خراسان، قشون خراسان، نجدالسلطنه و ... ۱۳۳۶ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه محمد کاظم ملک التجار از تهران به فرزندش حسین آقا ملک در مشهد در مورد امور مربوط به شرکت عمومی، مخارج سفر عباسقلی از مشهد به تهران، خرید و فروش اسب ها و بیان ویژگی آنها، حکومت ایالت خراسان و نیرالدوله، واگذاری ریاست قشون خراسان به مظفرخان برادر معتمد الوزاره، تقاضای ارسال دو جفت قالیچه پشم شتر و یک قالیچه بلوچ و ترکمانی، طرز رفتار با والی جدید خراسان، لزوم جلب مساعدت نجدالسلطنه جهت پیشبرد امور مالیاتی خراسان، روابط عبدالحسین زوار با حشمة الدوله، ضرورت تهیه آبادی بین میامی و شاهرود، مسائل مربوط به معین الدوله، واگذاری وزارت پست و تلگراف به امین الملک، دیدار ملک التجار با حشمت الدوله، جمع و خرج خشکه کار جیم آباد، قضیه معین السادات و دشمنی میرزا سید رحیم خان و مشاور الممالک با وی، واگذاری وزارت عدلیه به مخبرالسلطنه و لزوم ارسال تلگراف به وی، در مورد عزم صمصام السلطنه جهت به دست گرفتن امور مالیات خراسان، تلگراف حسین آقا به روزنامه ستاره ایران در حمایت از شوکةالدوله، وکالت اعتضاد الاسلام و حسن آقا برای مجلس شورای ملی و ذکر صورتی از دعاهای ملک التجار بعد از نماز خود به تاریخ ۱۳۳۶ه.ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۵۱۵
پدید آورندگان : محمدکاظم ملک التجار (نویسنده)
موضوع اثر : موضوعات مختلف
تاریخ خلق : ۲۰ صفر ۱۳۳۶ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه, تهران
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان