نامه محمدکاظم به پسرش درباره ارسال آذوقه به تهران، محکمه معین السادات،تلگراف نصیرالسلطنه و اعتضاد الاسلام به وزارت عدلیه۱۳۳۶ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه محمد کاظم ملک التجار از تهران به فرزندش حسین آقا ملک در مشهد در خصوص قضیه جام و حسین آقا، تقاضای تامین و ارسال غله و آذوقه مورد نیاز به تهران، قضیه معین السادات و محکمه برگزار شده راجع به آن به انضمام پیش نویس متن دو تلگراف نصیرالسلطنه و اعتضاد الاسلام به وزارت عدلیه در مورد این قضیه به تاریخ ۱۳۳۶ه.ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۵۱۷
پدید آورندگان : محمدکاظم ملک التجار (نویسنده)
موضوع اثر : موضوعات مختلف
تاریخ خلق : ۲۶ صفر ۱۳۳۶ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه, تهران
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان