نامه محمدکاظم به حسین درباره صلحنامه و معین السادات، صمصمام السلطنه، والی خراسان، نامه به هیئت دیوان عالی و... ۱۳۳۶ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه محمد کاظم ملک التجار از تهران به فرزندش حسین آقا ملک در مشهد در مورد قضیه معین السادات و صلح نامه، نامه صمصام السلنطه در خصوص اقدامات هیئت کمیسیون و شخص حسین آقا، طرز رفتار و سلوک با والی خراسان، توجه به اوضاع و احوال مشهدی صمد خیاط و صحاف باشی، دوستی نصیر السلطنه با معین السادات و لزوم چاپ تلگرافات مربوط به این قضیه در جراید، نامه ملک التجار به هیئت دیوان عالی تمیز در مورد قضیه معین السادات به انضمام تلگراف محمد باقر الحسینی به ملک التجار، تقاضانامه مساعدت مالی توسط صحاف باشی درویشی، نامه نجفقلی صمصام السلطنه بختیاری با عنوان والی خراسان به ملک التجار در مورد اوضاع اداری و حکومتی آن ولایت به تاریخ ۱۳۳۶ه.ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۵۲۱
پدید آورندگان : محمدکاظم ملک التجار (نویسنده)
موضوع اثر : موضوعات مختلف
تاریخ خلق : ۲۵ ربیع‌الاول ۱۳۳۶ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم / نخودی
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان