نامه محمدکاظم به حسین درباره مخبرالسلطنه و وزارت عدلیه، معین السادات، باغ صبا، عدل الملک و..۱۳۳۶ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه محمد کاظم ملک التجار از تهران به فرزندش حسین آقا ملک در مشهد در خصوص توصیه آشامیدن آب مناسب، واگذاری وزارت عدلیه به مخبرالسلطنه، صورت گزارش تلگرافی عمادالسلطنه و قضیه معین السادات و حکم دادگاه در این باره، دزدی از باغ صبا، لزوم گرفتن تلگرافی از متولی باشی برای آقا میرزا رضا خان معاون وزارت عدلیه، تحریک تجار و معارف مشهد به ارسال تلگرافی به وزارت عدلیه در مورد لزوم تشکیل مجلس مشاوره عالی، اقدامات شیخ رضا خواهرزاده ملک التجار و همدستش عدل الملک معاون وزارت داخله بر علیه وی به تاریخ ۱۳۳۶ه.ق به خط شکسته تحریری
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۵۲۸
پدید آورندگان : محمدکاظم ملک التجار (نویسنده)
موضوع اثر : موضوعات مختلف
تاریخ خلق : ۲۳ ربیع‌الثانی ۱۳۳۶ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر)
اهداکننده : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان