مصالحه واگذاری تمامی منافع مزرعه کالچوقکی جیم آباد بلوک سرجام ۱۳۳۷ه.ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مصالحه نامه بین عبدالحسین خان و حاجیه آغا شاهزاده خانم در مورد واگذاری تمامی منافع مزرعه کالچوقکی از توابع جیم آباد واقع در بلوک سرجام به مدست سه سال کامل به تاریخ ۱۳۳۷ه.ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۵۳۲
موضوع اثر : مصالحه نامه
تاریخ خلق : ۱۰ جمادی‌الاول ۱۳۳۷ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان