مصالحه واگذاری تمامی منافع مزارع جهان آباد، کاریز دیوانه، قرشه سوت، قلعه سخته، سیرزار، کاریز عمر و گنج آباد بلوک زورآباد ۱۳۳۷ه.ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مصالحه نامه میان حسین ملک و حسین خان شجاع التولیه در مورد واگذاری تمامی منافع مزارع جهان آباد، کاریز دیوانه، قرشه سوت، قلعه سخته، سیرزار، کاریز عمر و گنج آباد واقع در بلوک زورآباد به مدت سه سال کامل به تاریخ ۱۳۳۷ه.ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۵۳۳
موضوع اثر : مصالحه نامه
تاریخ خلق : ۲۴ جمادی‌الثانی ۱۳۳۷ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان