مصالحه نامه واگذاری تمامی منافع و مداخل مزارع سنگ آتش و مراغه واقع در بلوک سرجام ۱۳۳۷ه.ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مصالحه نامه بین سید حسین بربری و حسین ملک در مورد واگذاری تمامی منافع و مداخل مزارع سنگ آتش و مراغه واقع در بلوک سرجام با تعیین حدود و شروط و مال الصلح آن به مدت سه سال به تاریخ ۱۳۳۷ه.ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۵۴۰
موضوع اثر : مصالحه نامه
تاریخ خلق : ۵ ذیحجه ۱۳۳۷ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۵۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۳۱ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان