مصالحه نامه بین میرزا رفیع طغرانویس آستان قدس و حسین ملک در خصوص واگذاری منافع و مداخل مزرعه رحیم بیگی جام ۱۳۳۸ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مصالحه نامه بین میرزا رفیع طغرانویس آستان قدس و حسین ملک در خصوص واگذاری منافع و مداخل مزرعه رحیم بیگی واقع در بلوک جام به مدت سه سال به تاریخ ۱۳۳۸ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۵۴۷
موضوع اثر : مصالحه نامه
تاریخ خلق : ۴ ربیع‌الثانی ۱۳۳۸ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان