مصالحه نامه بین حاجی محمود و حسین ملک پیرامون واگذاری منافع و مداخل کل مزرعه سرتحت واقع در بلوک جام ۱۳۳۸ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مصالحه نامه بین حاجی محمود فرزند یوسف محمودآبادی و حسین ملک پیرامون واگذاری منافع و مداخل کل مزرعه سرتحت واقع در بلوک جام به مدت سه سال به تاریخ ۱۳۳۸ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۵۵۴
موضوع اثر : مصالحه نامه
تاریخ خلق : ۱۰ شوال ۱۳۳۸ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : مصالحه نامه, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان