مصالحه نامه بین محمدحسین نصرآبادی و حسین ملک در خصوص اجاره مداخل و منافع کل مزرعه نصرآبا جام ۱۳۳۹ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مصالحه نامه بین محمدحسین نصرآبادی و حسین ملک در خصوص اجاره مداخل و منافع کل مزرعه نصرآباد واقع در بلوک جام به مدت سه سال و به تاریخ ۱۳۳۹ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۵۶۳
موضوع اثر : مصالحه نامه
تاریخ خلق : محرم ۱۳۳۹ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : مصالحه نامه, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان