نامه حسن ملک به حسین ملک در خصوص مساله امین الدوله به انضمام تعدادی رونوشت مصالحه نامه و سند پیرامون درگیری ملک التجار با امین الدوله در خصوص کاروانسرای امیر در تهران ۱۳۳۹ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه حسن ملک به حسین ملک در خصوص بیماری خانواده اش و اهمیت مساله امین الدوله به انضمام تعدادی رونوشت مصالحه نامه و سند پیرامون درگیری ملک التجار با امین الدوله در خصوص کاروانسرای امیر در تهران به تاریخ ۱۳۳۹ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۵۷۱
موضوع اثر : موضوعات مختلف
تاریخ خلق : ۱۳۳۹ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی/کرم
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان