مصالحه نامه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مصالحه نامه بین حسن ملک و معتمدالسلطان آقاخان در خصوص واگذاری محصول و منافع مزارع سنگ بست و تقی آباد به انضمام توابه آنها واقع در بلوک سرجام به مدت سه سال و به تاریخ ۱۳۴۱ق به خط شکسته تحریری
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۵۸۳
موضوع اثر : مصالحه نامه بین حسن ملک و معتمدالسلطان آقاخان
تاریخ خلق : ۱۵ محرم ۱۳۴۱ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۳ سانتیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : مصالحه نامه, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان