مصالحه نامه بین حسین و حسن ملک با کدخدا حسن کرمانی در خصوص واگذاری منافع مزارع رخنه٬ کاریزبداق و رباط خاکستری واقع در جام ۱۳۰۵ش پهلوی

نظر شما:

مصالحه نامه بین حسین و حسن ملک با کدخدا حسن کرمانی در خصوص واگذاری منافع مزارع رخنه٬ کاریزبداق و رباط خاکستری واقع در جام به مدت سه سال و به تاریخ ۱۳۰۵ش
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۵۹۲
موضوع اثر : مصالحه نامه
تاریخ خلق : ۲۰ فروردین ۱۳۰۵ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۳۲ سانتیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : مصالحه نامه
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان