مصالحه نامه بین حسین نیشابوری و حسین ملک در خصوص واگذاری مزرعه حسن آباد واقع در جام ۱۳۴۵ق پهلوی

نظر شما:

مصالحه نامه بین حسین نیشابوری و حسین ملک در خصوص واگذاری مزرعه حسن آباد واقع در جام به مدت ۵ سال و به تاریخ ۱۳۴۵ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۵۹۴
موضوع اثر : مصالحه نامه
تاریخ خلق : ۱۳۴۵ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۳۳ سانتیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : مصالحه نامه
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان