چند برگ بخشنامه در مورد پیشکاران مالیه ، تعرفه خدمت وزارت پست، سابقه خدمت اداره پرسنل، قانون مالیات راه و ..۱۳۰۴شمسی پهلوی

نظر شما:

چند برگ بخشنامه در مورد پیشکاران مالیه آمریکائی، ترتیب تصدیق تعرفه خدمت وزارت پست و تلگراف، دستور در مورد تصدیق سابقه خدمت اداره پرسنل و محاکمات به انضمام قانون مالیات راه و لغو عوارض و مالیات های بلدی به تاریخ ۱۳۰۴شمسی
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۶۰۳
موضوع اثر : پیشکاران مالیه آمریکائی
تاریخ خلق : ۴ شهریور ۱۳۰۴ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم/ نخودی
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : تهران, بخشنامه
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان