بخشنامه هایی درباره قاچاق اجناس، آبله کوبی، قانون استخدام کشوری، بودجه دوایر دولتی و... ۱۳۰۶ش پهلوی

نظر شما:

چندین برگ بخشنامه در مورد ادارات مالیه ایالات و ولایات، تصویب ترفیعات و اضافه حقوق مستخدمین دولتی در سال ۱۳۰۵، اصلاح نظامنامه های صادره، عایدات خالص جرایم قاچاق اجناس انحصاری، دوره دوم خدمت آبله کوبی مجانی، عدم مطالبه انعام از صاحبان مراسلات پستی، نظامنامه اجرائیه قانون استخدام کشوری، ارسال تمبرهای باطله موجود در اداره مالیه و سایر دوایر دولتی، محاسبه اسناد موجودی صندوق ادارات مالیه، در مورد بودجه های دوایر دولتی، لزوم ارسال صورت کلیه موسسات عام المنفعه توسط اداره مالیه حوزه های مختلف، بودجه سال ۱۳۰۶ و تصحیح مهر در نظامنامه مالیه به انضمام نظامنامه داخلی راجع به پرداخت از وجوه دولتی مخارج معالجه مستخدمین دولت به تاریخ ۱۳۰۵ش به خط تایپی
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۶۰۶
موضوع اثر : موضوعات مختلف
تاریخ خلق : از ۲۰ شهریور ۱۳۰۵ شمسی (قرن ۱۴) تا ۲۹ بهمن ۱۳۰۵ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم/نخودی
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان