چند بخشنامه درباره گمرک، نظامنامه واردات، تریاک، مالیات، تقاعد و ... ۱۳۰۵ش پهلوی

نظر شما:

چندین برگ بخشنامه های سال ۱۳۰۶ش در خصوص اداره گمرکات، اصلاح نظامنامه وزارتی، اصلاح نظامنامه های صادره، اسناد خرجی مامورین دولت، لزوم مراجعه مستقیم مستخدمین به روسای خود در امور اداری، حذف سهوی اسم مالیه همدان در نظامنامه و لزوم اضافه کردن در محل خود، مستخدمین با رتبه، دستور اداری، لزوم ارسال صورت تریاک های هر ولایت به مثقال، تفکیک اداره خالصجات مملکتی از اداره عایدات وزارت مالیه، الغای مالیات غیر مستقیم باغ ها و بستان ها، نحوه پرداخت عیدی مستخدمین جزء، دقت در امر تفتیش و تحصیل مدارک برای ثبوت مالکیت اجناس مکشوفه، وجوه ارسالی تقاعد بین سال ۱۳۰۲ الی ۱۳۰۵ و لزوم تعیین تاریخ ورود و خروج مامورین دفع آفات حیونی در هر شهر، باربندی محموله های تریاک، لزوم دریافت مفاصا حساب قانونی دوره عملیات قانوی توسط مامورین صاحب جمعی جهت ارجاع شغل به آنها، دریافت جریمه از متخلفین استعمال البسه وطنی، رقم اعتباراتی وزارت مالیه جهت بودجه انتفاعی خود، بخشنامه شماره ۲۹۷۸۵ دایر به نظارت بر عمل آبه کوبی ، نظارت نسبت به جوازهای دخانیاتی در عرض راهها،لزوم ارسال صورت اجناس صادره و وارده به هر محل توسط مامورین مالیه آنجا، لزوم ارسال صورت مظنه تریاک ایالات و ولایات، باندرل های یک قرانی و دو قرانی مورد تقاضای خزانه داری کل، اعتبار مخارج زراعت تریاک ، لزوم ارسال صورت عایدات و مخارج سال ۱۳۰۵ حراج، لاتار و نمایش به اداره عایدات مالیات غیرمستقیم، ضرورت اجرای سریع قانون مالیات املاک و دواب، دو برگ سواد قانون مجازات مختلسین اموال دولتی و قانون تفسیر ماده ۲۷۹ قانون مجازات عمومی به تاریخ ۱۳۰۶ش به خط تایپی و شکسته تحریری به خط شکسته تحریری
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۶۰۸
موضوع اثر : موضوعات مختلف
تاریخ خلق : از ۱۶ فروردین ۱۳۰۶ شمسی (قرن ۱۴) تا ۱۷ تیر ۱۳۰۷ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم /نخودی
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : سواد
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان