نامه پهلوی

نظر شما:

نامه ای با امضای فلورت از سفارت انگلیس در تهران به حسین ملک در مشهد در مورد موضوع کتابخانه به انضمام یک عدد پاکت نامه ارسالی از بازار حلبی سازهای تهران به حسین آقا در مشهد به تاریخ ۱۳۰۷ش به خط شکسته تحریری
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۶۰۹
موضوع اثر : نامه ای با امضای فلورت از سفارت انگلیس در تهران به حسین ملک
تاریخ خلق : ۳ مهر ۱۳۰۷ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان