نامه فلورت به پدرش حسین ملک در مورد کتابخانه به انضمام یک عدد پاکت نامه ارسالی از بازار حلبی سازهای تهران به حسین آقا ۱۳۰۷ش پهلوی

نظر شما:

نامه ای با امضای فلورت از سفارت انگلیس در تهران به حسین ملک در مشهد در مورد موضوع کتابخانه به انضمام یک عدد پاکت نامه ارسالی از بازار حلبی سازهای تهران به حسین آقا در مشهد به تاریخ ۱۳۰۷ش
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۶۰۹
موضوع اثر : کتابخانه
تاریخ خلق : ۳ مهر ۱۳۰۷ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان