نامه تیمورتاش مبنی بر ارسال کتاب شرح سلطنت نادرشاه تا اواسط دوره قاجار نوشسه آقای نادری ۱۳۱۰ش پهلوی

نظر شما:

نامه تیمورتاش از وزارت دربار پهلوی بدون نام مخاطب مبنی بر ارسال کتاب شرح سلطنت نادرشاه تا اواسط دوره قاجار نوشسه آقای نادری جهت مطالعه وی به تاریخ ۱۳۱۰ش
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۶۱۷
پدید آورندگان : تیمورتاش (نویسنده)
موضوع اثر : ارسال کتاب
تاریخ خلق : ۲ اسفند ۱۳۱۰ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۱۴ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : تهران
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان