نامه بانک پهلوی مشهد به حسین ملک در خصوص اتمام مهلت پرداخت برات بلورفروشان ۱۳۱۴ش پهلوی

نظر شما:

نامه ای از بانک پهلوی مشهد به حسین ملک در خصوص اتمام موعد برات تلگرافی بلورفروشان و تقاضای پرداخت بهای آن به بانک مزبور به تاریخ ۱۳۱۴ش
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۶۴۲
موضوع اثر : برات و پول
تاریخ خلق : ۳۱ تیر ۱۳۱۴ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : تهران
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان