نامه شرکت سهامی کل تلفن ایران به کتابخانه ملی ملک پیرامون شماره تلفن جدید کتابخانه ۱۳۲۳ش پهلوی

نظر شما:

نامه شرکت سهامی کل تلفن ایران به کتابخانه ملی ملک پیرامون شماره تلفن جدید کتابخانه به تاریخ ۱۳۲۳ش
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۷۶۱
موضوع اثر : تلفن کتابخانه ملی ملک
تاریخ خلق : ۱۶ مرداد ۱۳۲۳ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان