نامه پهلوی

نظر شما:

دو نسخه نامه از طرف کمیته فرعی موزه ها به رئیس کتابخانه و موزه ملک در مورد تقاضای شرکت در جلسات آن کمیته در سالن موزه علوم طبیعی به تاریخ ۱۳۲۹ش به خط تایپی
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۸۱۸
موضوع اثر : دو نسخه نامه از طرف کمیته فرعی موزه ها به رئیس کتابخانه و موزه ملک
تاریخ خلق : از ۲۱ اردیبهشت ۱۳۲۹ شمسی (قرن ۱۴) تا ۲۴ خرداد ۱۳۲۹ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : تهران
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان