نامه های افراد و موسسات گوناگون با کتابخانه ملی ملک در مورد ارسال کتاب، نشریه، رساله و سالنامه و وصول آنها ۱۳۳۳ش پهلوی

نظر شما:

نامه های افراد و موسسات و ادارات گوناگون با کتابخانه ملی ملک در مورد ارسال کتاب، نشریه، رساله و سالنامه و وصول آنها در سال ۱۳۳۳ش
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۸۶۶
موضوع اثر : ارسال کتاب و نشریه
تاریخ خلق : ۱۳۳۳ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : عراق, تهران
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان