نامه پور رضا به حسین ملک در مورد اقدامات صورت گرفته در مورد پرونده حسین شهیدی ۱۳۳۴ش پهلوی

نظر شما:

نامه پور رضا وکیل دادگستری به حسین ملک در مورد اقدامات صورت گرفته در مورد پرونده حسین شهیدی به تاریخ ۱۳۳۴ش
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۸۷۴
پدید آورندگان : پور رضا (نویسنده)
موضوع اثر : پرونده حسین شهیدی
تاریخ خلق : ۱۱ تیر ۱۳۳۴ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۸ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان