نامه هایی بدون خطاب نام به حسین ملک در مورد احوالپرسی و بیان اوضاع و احوال خود به تاریخ ۱۳۳۴ش پهلوی

نظر شما:

نامه هایی بدون خطاب نام به حسین ملک در مورد احوالپرسی و بیان اوضاع و احوال خود به تاریخ ۱۳۳۴ش
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۸۸۰
موضوع اثر : احوالات شخصی
تاریخ خلق : از ۱۹ مرداد ۱۳۳۴ شمسی (قرن ۱۴) تا ۴ شهریور ۱۳۳۴ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان