نامه پهلوی

نظر شما:

نامه وراث علی قدوانی وابسته مطبوعاتی سفارت کبری هند به رئیس کتابخانه ملک در مورد اهدای کتاب زنگی نهرو به کتابخانه و نامه رئیس کتابخانه در این خصوص به تاریخ ۱۳۳۶ش به خط تایپی
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۹۱۴
موضوع اثر : نامه وراث علی قدوانی به رئیس کتابخانه ملک
تاریخ خلق : ۲۵ خرداد ۱۳۳۶ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم /نخودی
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : اهدای کتاب
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان