نامه پهلوی

نظر شما:

نامه هایی از اسمعیل فیلسوفی ، علی اکبر تسلیمی، عبداله احمدیه و چند نفر دیگر به کتابخانه ملی ملک در خصوص ارسال کتاب، عکس و موضوعات دیگر به تاریخ ۱۳۳۶ش به خط تایپی
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۹۳۰
موضوع اثر : نامه هایی از اسمعیل فیلسوفی و چند نفر دیگر به کتابخانه ملی ملک
تاریخ خلق : ۱۳۳۶ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان