نامه پهلوی

نظر شما:

نامه های متقابل وزارت فرهنگ و کتابخانه ملی ملک در خصوص همکاری با سفارت هند، انتشار کتاب توسط یونسکو و ارسال کتاب و مجله به تاریخ ۱۳۳۷ش به خط تایپی
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۹۴۰
موضوع اثر : نامه های متقابل وزارت فرهنگ و کتابخانه ملی ملک
تاریخ خلق : ۱۳۳۷ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان