نامه های دکتر صفا به احمد سهیلی درمورد شرکت در جلسه کمیته کتابخانه ها در کتابخانه ملی ۱۳۳۸ش پهلوی

نظر شما:

نامه هایی از دکتر صفا دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران به احمد سهیلی خوانساری درمورد شرکت در جلسه کمیته کتابخانه ها در کتابخانه ملی به تاریخ ۱۳۳۸ش
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۹۴۴
پدید آورندگان : دکتر صفا (نویسنده)
موضوع اثر : شرکت در جلسه کمیته کتابخانه ها
تاریخ خلق : ۲۱ مهر ۱۳۳۸ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۱۶ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان