نامه پهلوی

نظر شما:

نامه هایی از دکتر صفا دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران به احمد سهیلی خوانساری درمورد شرکت در جلسه کمیته کتابخانه ها در کتابخانه ملی به تاریخ ۱۳۳۸ش به خط تایپی
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۹۴۴
موضوع اثر : نامه هایی از دکتر صفا دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران به احمد سهیلی خوانساری
تاریخ خلق : ۲۱ مهر ۱۳۳۸ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۱۶ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان