نامه پهلوی

نظر شما:

نامه های متقابل افراد و موسسات گوناگون با کتابخانه ملی ملک در مورد ارسال کتاب، نشریه، رساله، سالنامه و نامه وصول آنها در سال ۱۳۳۹ش به خط تایپی
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۹۵۳
موضوع اثر : نامه های متقابل افراد و موسسات گوناگون با کتابخانه ملی ملک
تاریخ خلق : ۱۳۳۹ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان