اسنادی شامل نامه، برات، رسید، چک، صورت حساب و تلگراف مربوط به معاملات بانکی حسین ملک در بانک سپه شعبه مشهد و تهران ۱۳۴۳ش پهلوی

نظر شما:

اسنادی شامل نامه، برات، رسید، چک، صورت حساب و تلگراف مربوط به معاملات بانکی حسین ملک در بانک سپه شعبه مشهد و تهران به تاریخ ۱۳۴۳ش
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۱۰۵۹
موضوع اثر : مختلف
تاریخ خلق : ۱۳۴۳ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم/صورتی/ نخودی/ سبزآبی
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان