اسناد مربوط به کارخانه قند چناران و موقوفات ملک در مورد اجاره بها و تامین آب کارخانه قند چناران ۱۳۴۵ش پهلوی

نظر شما:

اسناد مربوط به کارخانه قند چناران و موقوفات ملک در مورد اجاره بها و تامین آب کارخانه قند چناران به تاریخ ۱۳۴۵ش
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۱۰۹۸
موضوع اثر : اجاره بها و تامین آب کارخانه قند
تاریخ خلق : ۱۳۴۵ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : تهران, موقوفات ملک
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان