نامه هایی از سازمان های مختلف به کتابخانه ها به کتابخانه ملک و تقاضای دریافت و ارسال کتاب به آن کتابخانه ۱۳۴۶ش پهلوی

نظر شما:

نامه هایی از سازمان ها، ادارات، وزارتخانه ها، کتابخانه ها و دیگر نهادهای مختلف به کتابخانه ملک و تقاضای دریافت و ارسال کتاب به آن کتابخانه و پاسخ کتابخانه ملک به نامه های مذکور به تاریخ ۱۳۴۶ش
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۱۱۱۵
پدید آورندگان : ایرج افشار (نویسنده)
موضوع اثر : دریافت و ارسال کتاب
تاریخ خلق : از ۷ فروردین ۱۳۴۶ شمسی (قرن ۱۴) تا ۱۳ اسفند ۱۳۴۶ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم / سبزآبی/ نخودی
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : تهران
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان