نامه محمد حسین کورنگ به حسین ملک در مورد ارائه طرح و پیشنهاد درباره چاپ قرآن مجید با ترجمه فارسی ۱۳۴۶ش پهلوی

نظر شما:

نامه محمد حسین کورنگ از تهران به حسین ملک در مورد ارائه طرح و پیشنهاد درباره چاپ قرآن مجید با ترجمه فارسی به تاریخ ۱۳۴۶ش
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۱۱۲۵
پدید آورندگان : محمدحسین گورنگ (نویسنده)
موضوع اثر : چاپ قرآن
تاریخ خلق : از ۱۸ اردیبهشت ۱۳۴۶ شمسی (قرن ۱۴) تا ۲۵ دی ۱۳۴۶ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم / نخودی
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : تهران
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان