نامه حسین ملک به انصاری و تقاضای تحویل مبلغ ارسالی از مشهد به حسین سیاسی و پاسخ انصاری به نامه مذکور ۱۳۴۶ش پهلوی

نظر شما:

نامه حسین ملک به انصاری رئیس دفتر اسناد رسمی درجه اول و تقاضای تحویل مبلغ ارسالی از مشهد به سرلشکر حسین سیاسی و پاسخ انصاری به نامه مذکور به تاریخ ۱۳۴۶ش
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۱۱۴۷
پدید آورندگان : حسین ملک (نویسنده)
موضوع اثر : تحویل مبلغ ارسالی
تاریخ خلق : از ۲۸ تیر ۱۳۴۶ شمسی (قرن ۱۴) تا ۷ مرداد ۱۳۴۶ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم / نخودی
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : تهران
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان