نامه ایرج نادری به عبدالجواد طالقانی در مورد ارسال اشعار پراکنده و بیوگرافی امیر الشعرای نادری ۱۳۴۶ش پهلوی

نظر شما:

نامه ایرج نادری رئیس سازمان پیش آهنگی خراسان به عبدالجواد طالقانی مدیر کتابخانه ملک در مورد ارسال اشعار پراکنده و بیوگرافی پدر بزرگ خود امیر الشعرای نادری و شرح حال همراه با عکس پدر خود سروان نادری به تاریخ ۱۳۴۶ش
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۱۱۹۰
پدید آورندگان : ایرج نادری (نویسنده)
موضوع اثر : ارسال اشعار پراکنده و بیوگرافی
تاریخ خلق : ۱۰ اسفند ۱۳۴۶ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : سبز
ابعاد : طول (۲۸ سانتیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان