نامه های حسین ملک به دادگاه مشهد در مورد اخطاریه ارسالی در خصوص کارخانه قند چناران و اخطاریه مزبور ۱۳۴۷ش پهلوی

نظر شما:

چهار نسخه نامه حسین ملک به مدیریت شعبه دو دادگاه مشهد در مورد اخطاریه ارسالی برای وی در خصوص کارخانه قند چناران و اخطاریه مزبور به تاریخ ۱۳۴۷ش
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۱۲۵۹
پدید آورندگان : حسین ملک (نویسنده)
موضوع اثر : کارخانه قند چناران
تاریخ خلق : ۱۸ آبان ۱۳۴۷ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم / نخودی
ابعاد : طول (۲۶ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : کتابخانه ملی ملک
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان