نامه/ پیش نویس نامه/رونوشت دادنامه/اخطاریه پهلوی

نظر شما:

نامه های حسین ملک به غلامحسین فرقانی وکیل دادگستری در مشهد در خصوص وکالت وی در پرونده اختلاف با کارخانه قند چناران و ارسال اسناد و مدارک مربوط به این پرونده به تاریخ ۱۳۴۸ش به خط شکسته تحریری
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۱۳۳۶
موضوع اثر : نامه های حسین ملک به غلامحسین فرقانی وکیل دادگستری در مشهد
تاریخ خلق : ۱۳۴۸ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان